بخش های مرتبط
پيام
تسبیح دیجیتال
+ شيوا*: مامان درو ببند گرممه !!!* مادرش تصحيح کرد و گفت *: ( بگو ) سردمه . *شيوا* : سرده .*_______________________________شيوا *: بابا تو نيا خونه ام رو کتابم نقاشي نکش . من مي کشم *!!!__________________________________شيوا* : مامان تايد لباسامو نريز بشور . لباسامو نشور . تميزه !!!*
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
تسبیح دیجیتال