شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ *کسي که به دشمنش و دشمن ملتش اعتماد کنه با حمارطاحونه چه فرقي داره ؟؟؟*
حمار طاحونه ، چقدر برازنده است اين تعبير
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top