شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ هندوانه رو ريز کردم براي شيوا .شيوا *: بابا خيلي بدي . هندونه رو از پوستش جدا کردي . من خري ميخوام *. خنديدم و گفتم : *خري نه . شتري .*
ساعت ویکتوریا
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top