بخش های مرتبط
پيام
درب کنسرو بازکن برقی
+ هندوانه رو ريز کردم براي شيوا .شيوا *: بابا خيلي بدي . هندونه رو از پوستش جدا کردي . من خري ميخوام *. خنديدم و گفتم : *خري نه . شتري .*
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
درب کنسرو بازکن برقی